Sunday, April 21, 2024

Golubovič predsednikom koalicijskih strank in Ministrstvu za šolstvo in šport RS predlaga, naj država tudi za predšolsko vzgojo nase prevzame stroške dela kot pri osnovnem, srednjem in visokem šolstvu, občine in starši pa bi nosili stroške materiala, storitev in živil. Kot je znano, danes celotno breme predšolskega varstva nosijo občine in starši, država pa manjšemu delu  staršev sofinancira ceno za  drugega in nadaljnje otroke, ki so hkrati vključeni v vrtec.  


Brane Golubovič predlaga štiri različne modele, po katerih bi starši in občine, ki danes nosijo celotno finančno breme predšolskega varstva, plačevali le še od 25% do največ 75% odstotkov cene programa, v katerega je vključen otrok, občine pa bi v svojih proračunih še naprej zagotavljale sredstva za investicije v nepremičnine in opremo vrtcev in sredstva za investicijsko vzdrževanje ter tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno programa.

Golubovičevi predlogi, po katerih bi država tudi v vrtcih prevzela financiranje stroškov dela, tako kot pri osnovnem, srednjem in visokem šolstvu, upoštevajo tako načelo enakopravnega dostopa vseh otrok do organiziranega varstva, kot tudi dejstvo, da je organizirano varstvo za večino staršev veliko breme v družinskem proračunu. Ne nazadnje pa tudi občinam omenjeni stroški predstavljajo že velik del proračunskih odhodkov, zato vse težje oz. na račun drugih investicij na področju družbenih dejavnosti (šport, kultura, mladi, šolstvo, zdravstvo …) zagotavljajo dodatna prosta mesta v vrtcih.

Z vključitvijo države v financiranje predšolskega varstva bi se sprostila sredstva na strani občin, ki bi jih namenile za investicije in dodatne programe v vrtcih kot tudi v osnovno šolstvo. V občini Kamnik bi to pomenilo tudi do 2,5 mio € prihranka proračunskih sredstev, kar pomeni, da bi lahko zgradili en vrtec z osmimi oddelki na leto.

Brane Golubovič pričakuje, da bodo odgovorni v državi resno pretehtali predloge, ki prinašajo enake možnosti do vključenosti v organizirano predšolsko varstvo za vse otroke in to po sprejemljivi ceni, obenem pa izenačujejo predšolsko varstvo z osnovnim, srednjim in visokim šolstvom pri zagotavljanju sredstev za stroške dela. S tem ukrepom pa se bodo sprostila zadostna sredstva za nove investicije v predšolsko varstvo, kot tudi v osnovno šolstvo. »Država si mora enkrat zelo odkrito odgovoriti na vprašanje, ali je reševanje problematike predšolskega varstva ena izmed njenih prioritet ali ne. Če je, potem naj v odprtem dialogu s strokovno javnostjo in občinami sprejme konkretne in izvedljive ukrepe, ki bodo to področju prilagodile novim razmeram v družbi,« poudarja Brane Golubovič.

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Vitamin E povzroča srčne motnje

13 junija, 2012 0