Tuesday, February 18, 2020

Priznanje očetovstva in urejanje preživnine

Avtor admin junij 13, 2012 0

Oče lahko prizna otroka za svojega pri centru za socialno delo ali pred matičarjem ali v javni listini ali v oporoki. Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matično knjigo samo, če se s tem strinja otrokova mati. Postopek priznanja očetovstva na centru za socialno delo se tako lahko prične na podlagi prejema prijave rojstva iz upravne enote, ko center za socialno delo pokliče mater, da izjavi koga šteje za očeta svojega otroka. To izjavo lahko poda mati tudi brez poziva. V koliko domnevni oče ne želi priznati otroka za svojega ali pa s tem ne soglaša otrokova mati, sta starša napotena na pristojno sodišče v tožbo na ugotovitev očetovstva.

Beri dalje

Plačilo za vrtec 2006/2007

Avtor admin junij 13, 2012 0

Sistem določitve plačil staršev za programe vrtcev določa Zakon o vrtcih (Ur.l.RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) v četrtem poglavju in na tej podlagi sprejet Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l.RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03). Navedena predpisa določata način in pogoje za subvencioniranje programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev. Do te subvencije so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino. Po postopku, ki ga določa pravilnik, lahko starši uveljavljajo pri pristojnem občinskem upravnem organu subvencijo oziroma znižanje plačila vrtca, in sicer s posebno vlogo (obrazec DZS Obr. 1,82) ter odločbo davčnega organa o odmeri dohodnine oziroma druge dokumente, iz katerih so razvidni prejemki družinskih članov.

Beri dalje

Otroški dodatek

Avtor admin junij 13, 2012 0

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar dohodek na družinskega člana ne presega 99% povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu oziroma v predpreteklem koledarskem letu, če se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju ali marcu.

Beri dalje

Delno plačilo za izgubljeni dohodek

Avtor admin junij 13, 2012 0

Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka. Pravico lahko uveljavlja tudi eden od staršev, ki neguje in varuje dva ali več otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Beri dalje

Pravica do krajšega delovnega časa

Avtor admin junij 13, 2012 0

Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, ima pravico delati krajši delovni čas, ki pa mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost.
O pridobitvi pravice do dela s krajšim delovnim časom mora vlagatelj priložiti tudi sklep delodajalca, iz katerega je razvidno obdobje, v katerem bo delal krajši delovni čas.

Beri dalje