Saturday, May 30, 2020

Denarna socialna pomoč

Avtor junij 13, 2012 0

Sistem pomoči, ki je veljal vse od leta 1992, je v današnjem času zahteval prilagoditev. V tem obdobju se je v Sloveniji v vsakdanjem življenju marsikaj spremenilo. Zato je bilo potrebno na novo določiti tudi višino minimalnega dohodka, ki posamezniku še zagotavlja preživetje. Kdor si tega ne more zagotoviti sam s svojim delom, z dohodki iz premoženja ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, je upravičen do denarne socialne pomoči. Vendar pa mora izpolnjevati pogoje, ki so natančno določeni z zakonom.

Beri dalje

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2007

Avtor junij 13, 2012 0

Za odmerno leto 2007 se bo pri odmeri in poračunu dohodnine na letni ravni uporabljala nova ureditev. Davčni organ bo zavezancem prvič posredoval informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Na ta način bodo zavezanci razbremenjeni vlaganja davčnih napovedi, davčni organ pa obdelave teh napovedi.

Beri dalje

Ločitev od partnerja ne sme biti tudi ločitev od otroka

Avtor junij 13, 2012 0

Ločitev je stresna tako za starše kot za otroke. Čeprav je čustveni odziv otrok odvisen od njihove starosti v času ločitve, veliko otrok izkusi občutke žalosti, jeze, tesnobe. Pogosto se ta čustva izražajo v njihovem vedenju, zato je treba otrokom med ločitvijo pomagati, še posebno s tem, da zmanjšamo stres, ki ga ločitev povzroči otroku. To dosežemo tako, da se na otrokove skrbi odzivamo odprto in iskreno ter mu pomagamo čimbolj mirno preživeti to hudo obdobje.

Beri dalje

Priznanje očetovstva in urejanje preživnine

Avtor junij 13, 2012 0

Oče lahko prizna otroka za svojega pri centru za socialno delo ali pred matičarjem ali v javni listini ali v oporoki. Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matično knjigo samo, če se s tem strinja otrokova mati. Postopek priznanja očetovstva na centru za socialno delo se tako lahko prične na podlagi prejema prijave rojstva iz upravne enote, ko center za socialno delo pokliče mater, da izjavi koga šteje za očeta svojega otroka. To izjavo lahko poda mati tudi brez poziva. V koliko domnevni oče ne želi priznati otroka za svojega ali pa s tem ne soglaša otrokova mati, sta starša napotena na pristojno sodišče v tožbo na ugotovitev očetovstva.

Beri dalje

Plačilo za vrtec 2006/2007

Avtor junij 13, 2012 0

Sistem določitve plačil staršev za programe vrtcev določa Zakon o vrtcih (Ur.l.RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) v četrtem poglavju in na tej podlagi sprejet Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l.RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03). Navedena predpisa določata način in pogoje za subvencioniranje programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev. Do te subvencije so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino. Po postopku, ki ga določa pravilnik, lahko starši uveljavljajo pri pristojnem občinskem upravnem organu subvencijo oziroma znižanje plačila vrtca, in sicer s posebno vlogo (obrazec DZS Obr. 1,82) ter odločbo davčnega organa o odmeri dohodnine oziroma druge dokumente, iz katerih so razvidni prejemki družinskih članov.

Beri dalje

Pravica do krajšega delovnega časa

Avtor junij 13, 2012 0

Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, ima pravico delati krajši delovni čas, ki pa mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost.
O pridobitvi pravice do dela s krajšim delovnim časom mora vlagatelj priložiti tudi sklep delodajalca, iz katerega je razvidno obdobje, v katerem bo delal krajši delovni čas.

Beri dalje

Otroški dodatek

Avtor junij 13, 2012 0

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar dohodek na družinskega člana ne presega 99% povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu oziroma v predpreteklem koledarskem letu, če se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju ali marcu.

Beri dalje