Saturday, February 24, 2024

Denarna socialna pomoč je namenjena tistim, ki se iz takšnih ali drugačnih razlogov, na katere niso mogli vplivati, znajdajo v stiski. Ob taki pomoči naj bi lažje poiskali izhod iz situacije, v kateri so se znašli.


Natančne informacije boste našli v Zakonu o socialnem varstvu, ki je prišel v veljavo s 1. septembrom 2001 (Uradni list RS, številka 26/01). Prav tako boste na našem portalu našli vse pomembne informacije za uveljavljanje denarne socialne pomoči. Prečiščeno besedilo zakona: Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo)

Komu?

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če:

 • nimate dovolj sredstev za preživetje,nimate premoženja, ki bi vam omogočilo preživetja,
 • aktivno rešujete svojo socialno problematiko,
 • ste državljan Republike Slovenije in imate tu stalno prebivališče ali
 • ste tujec in imate dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in v Sloveniji prebivate.

Koliko?

Če ste brez kakršnikoli sredstev za preživetje, znaša denarna socialna pomoč:

od 1.1.2007
205,57 EUR oz 49.263 SIT SAMSKA OSEBA
205,57 EUR oz 49.263 SIT DRUŽINA – prva odrasla oseba
143,90 EUR oz. 34.484 SIT vsaka naslednja odrasla oseba, razen otrok
61,67 EUR oz. 14.779 SIT otrok, ki so ga starši dolžni preživljati
61,67 EUR oz. 14.779 SIT povečanje za enostarševsko družino

Višina denarne socialne pomoči za druge upravičence se določi kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu, in njegovimi dohodki, ugotovljenimi na način, ki ga določa zakon. Višina denarne socialne pomoči za družino se določi kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim upravičencem oziroma družinskim članom, in dohodki vseh družinskih članov.

Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana je v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka določena po naslednjih merilih:

 • prva odrasla samska oseba v družini: 1
 • vsaka naslednja odrasla oseba v družini: 0,7
 • otrok do 18 let in polnoletni otrok, ki so ga starši dolžni preživljati zaradi rednega šolanja: 0,3.

Višina minimalnega dohodka za enostarševsko družino se poveča za 30% osnovnega zneska minimalnega dohodka.

Če imate del sredstev sami in so nižji od navedenih zneskov, znaša denarna socialna pomoč le razliko do določene višine v tabeli.

Denarna socialna pomoč se vsako leto januarja uskladi z rastjo življenskih stroškov.

 • Zakonca: 349,47 EUR – 83.746,99 SIT
 • Enoroditeljska družina in 1 otrok: 328,91 EUR – 78.819,99 SIT
 • Enoroditeljska družina in 2 otroka: 390,58 EUR – 93.598,59 SIT
 • Enoroditeljska družina in 3 otroci: 452,25 EUR – 108.377,19 SIT
 • Enoroditeljska družina in 4 otroci: 513,92 EUR – 123.155,79 SIT
 • 3 – članska družina: 411,14 EUR – 98.525,59 SIT
 • 4 – članska družina: 472,81 EUR – 113.304,19 SIT
 • 5 – članska družina: 534,48 EUR – 128.082,79 SIT
 • 6 – članska družina: 596,15 EUR – 142.861,39 SIT
 • 7 – članska družina: 657,82 EUR – 157.639,98 SIT
 • 8 – članska družina: 719,49 EUR – 172.418,58 SIT

 

Izredna denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč (v nadaljevanju: IDSP) se lahko dodeli le, če so podani utemeljeni razlogi.

IDSP se lahko dodeli posamezniku oz. družini, ki se znajde v materialni ogroženosti zaradi izrednih stroškov, povezanih s preživetjem , na nastanek katerih posameznik oz. družina ne more oz. ni mogla vplivati!

T.i. "redna" denarna socialna pomoč (v nadaljevanju: DSP) je namenjena preživljanju, IDSP pa se lahko dodeli le v izrednih okoliščinah, v primeru, če je navkljub dodeljeni DSP ali dohodkom, ki presegajo minimalni dohodek – t.i. cenzus, preživetje posameznika ali družine ogroženo.

V vlogi za dodelitev IDSP morate natančno navesti:

 • Namen – zakaj potrebujete pomoč
 • Razlog, zakaj tega ne morete kupiti ali plačati z DSP, plačo ali pokojnino
 • Dokazila (ki jih vlogi tudi predložite), s katerimi dokažete , da ste imeli oz. imate stroške, ki jih z dohodkom me morete poravnati – upoštevajo se le stroški, ki so namenjeni osnovnemu preživetju, oz. za stvari, ki so nujne za preživetje
 • Predvidena višina IDSP, ki bi zadoščala za pokritje izredne materialne ogroženosti – obvezno navedite znesek.

V roku 15. dni po prejemu IDSP morate centru za socialno delo predložiti dokazila o namenski porabi sredstev.

V kolikor centru za socialno delo ne posredujete dokazil o namenski porabi sredstev oz. je iz dokazil razvidno, da ni šlo za namensko porabo sredstev, 18 mesecev ne boste upravičeni do IDSP !

Poznamo dve kategoriji izredne denarne socialne pomoči:

 • za obdobje – dodeli se za obdobje, torej za materialno ogroženost, ki bo trajala več kot dva meseca
 • enkratna – podeli se v enkratnem znesku, ker gre za trenutno materialno ogroženost.

 

Kako?

Denarna socialna pomoč je torej odvisna od vaših dohodkov, števila družinskih članov in se izračuna po prejšnji tabeli. Za družino se denarna pomoč določi tako, da se seštejejo zneski, ki pripadajo posameznim družinskim članom (pri enostarševski družini tudi povečanje). Od tega se seštejejo vaši dohodki, če jih imate.

Med vaše dohodke spada:

 • plača, bolniško nadomestilo, starševsko nadomestilo (porodniško nadomestilo, očetovsko nadomestilo…)
 • pokojnina,
 • denarno nadomestilo in denarna pomoč za brezposelnost,
 • dohodki iz študentskega dela,
 • avtorsko delo,
 • dohodki iz premoženja,
 • dohodki iz kmetijske dejavnosti,
 • dohodki iz dejavnosti,
 • in drugi dohodki po zakonu o socialnem varstvu.

Kot dohodki pa se ne upoštevajo namenski dohodki, ki so določeni z zakonom, kot so štipendije, otroški dodatki…

Kaj še?

Denarna socialna pomoč se poveča za DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO, če:

 • ste nezmožni za delo,
 • nujno potrebujete pomoč druge osebe,
 • tega dodatka ne prejemate po drugih predpisih.

 

Kdaj ne?

Če imate prihranke ali premoženje, ki je višje od 24 minimalnih plač (po trenutnih vrednostih 12.524 EUR), vam denarna socialna pomoč ne pripada.

V to premoženje se ne šteje:

 • stanovanje, v katerem živite,
 • avto, če je njegova vrednost nižja od 18 minimalnih plač (po trenutnih vednostih 9.392 EUR),
 • premoženje, ki vam omogoča dohodek, s katerim se preživljate.

Prav tako denarne socialne pomoči ne morete dobiti, če ste brez sredstev za preživetje po svoji krivdi ali si ne prizadevate, da bi rešili svoj položaj (npr. ne išćete ali odklanjate zaposlitev oziroma vključitev v programe na zavodu za zaposlovanje, ne uveljavljate drugih pravic, ki bi jih lahko, kot so preživnine, državne pokojnine).

Kje?

Denarno socialno pomoč dobite na centru za socialno delo v kraju, v katerem imate stalno prebivališče. Tam dobite tudi obrazec, ki ga morate izpolniti. Pri izpolnjevanju vam bodo po potrebi tudi pomagali.

Kako dolgo?

Denarno socialno pomoč prejmete za določen čas. V tem času morate biti aktivni in iskati zaposlitev. Če tega ne boste izpolnjevali, vam lahko center za socialno delo denarno socialno pomoč ukine. Drugače je urejeno za starejše nad 60 let in tiste, ki so trajno nezmožni za delo.

 • prvič se dodeli največ za tri mesece
 • ponovno se lahko dodeli največ za šest mesecev (odvisno od okoliščin; presodi jih uradna oseba na centru za socialno delo),
 • ko ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca (starost nad 60 let, bolezen ali invalidnost), se lahko dodeli največ za obdobje enega leta
 • upravičencu nad 60 let in tistemu, ki je trajno nezmožen za delo in je brez vsakršnih dohodkov oziroma prejemkov ter brez premoženja in nima nikogar, ki bi ga bil dolžan in sposoben preživljati, in živi doma, se dodeli trajna denarna socialna pomoč.

Informacije so le informativne. Popolne informacije dobite pri strokovnem delavcu/ki, ki obravnava konkreten primer.

Vir: Center za socialno delo

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Znaki anoreksije vidni z rentgenom

13 junija, 2012 0