Wednesday, July 17, 2024
  • če traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let (v tem primeru se status otroka podaljša za 12 mesecev oziroma 24 mescev) ali
  • če oseba zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka med šolanjem ni končala šolanja v predpisanem roku (v tem primeru se status otroka podaljša sorazmerno s številom dni, za kolikor se je šolanje podaljšalo zaradi prej navedenih razlogov).

 


Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in izpolnjuje premoženjski cenzusa, ki znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oz. 631,93 evra na družinskega člana. Pravico ima tudi eden od polnoletnih otrok, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

 

Dodatek za družino s tremi otroki od 1. julija 2011 znaša 393,46 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 479,83 evrov. Višina se uskladi dvakrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin. Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku.

 

Pravica se uveljavlja pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče družine:

  • za vse vlagatelje vloge za otroški dodatek oziroma vloge ob povečanju števila otrok v družini center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti in NI TREBA VLAGATI posebne vloge
  • tisti starši, ki niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka ali jim pravica do otroškega dodatka ne pripada, morajo vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino v tekočem letu za tekoče leto
  • če se staršem s tremi otroki v tekočem letu število otrok v družini poveča, so upravičeni do izplačila razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki, pri čemer morajo vlogo vložiti najpozneje v roku treh mesecev od dneva povečanja števila otrok.
Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Okrepimo odpornost otroka

13 junija, 2012 0