Thursday, July 18, 2024

Pravico ima eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba oziroma eden od starih staršev otroka.


Dopust za nego in varstvo otroka traja praviloma 260 dni.
 

Dopust se lahko podaljša

 • mati rodi dvojčke – podaljša se za 90 dni
 • mati rodi več hkrati živorojenih otrok – za vsakega nadaljnjega otroka se podaljša za 90 dni
 • mati rodi nedonošenčka – podaljša se za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni
 • mati rodi otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – dopust se podaljša za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije); ta pravica se lahko uveljavlja do otrokovih 18 mesecev starosti
 • starša doma že varujeta najmanj dva otroka v starosti do osmih let – podaljša se za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni.


Zgoraj naštete pravice se seštevajo.

Primer: Če mati rodi dvojčke in doma že varuje tri otroke do starosti osmih let, bo njen dopust lahko daljši za 150 dni – 90 dni zaradi rojstva dvojčkov in 60 dni zaradi varstva in vzgoje že pred rojstvom dvojčkov rojenih treh otrok v starosti do osmih let.

Del dopusta za nego in varstvo otroka (največ 75 dni) lahko starša tudi preneseta in izrabita do osmega leta starosti otroka.

Dopust za nego in varstvo otroka lahko starša koristita v strnjenem nizu, v obliki polne ali delne odsotnosti z dela.

Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka lahko koristi eden od staršev otroka, lahko pa za istega otroka tudi oba starša, če o tem skleneta pisni dogovor, v katerem natančno določita obdobje in način izrabe dopusta. Dogovor skupaj z vlogo za uveljavitev pravice do dopusta za nego in varstvo otroka predložita centru za socialno delo in z njim seznanita delodajalca. Če se starša ne moreta dogovoriti, kdo bo koristil pravico do dopusta za nego in varstvo otroka, odloči o tem center za socialno delo in pri tem upošteva koristi otroka.

Če izrabi dopust za nego in varstvo otroka le eden od staršev, centru za socialno delo ne predloži pisnega dogovora temveč vlogi priloži pisno izjavo, da uveljavlja pravico do dopusta za nego in varstvo otroka samo eden od staršev otroka (sam).

Dopust za nego in varstvo otroka lahko koristita oba starša v obliki polne odsotnosti z dela tako, da dopust za nego in varstvo otroka koristita izmenično, in sicer del dopusta za nego in varstvo otroka koristi mati, preostanek pa oče ali obratno. Dopust za nego in varstvo otroka lahko koristita oba starša v obliki delne odsotnosti z dela tako, da dopust za nego in varstvo otroka koristita hkrati in v dogovoru z delodajalcem. To pomeni, da mati in oče hkrati delata polovični delovni čas (na primer vsak po štiri ure na dan ali 20 ur tedensko).

Skupno trajanje dopusta pa tudi v tem primeru ne more biti daljše od zakonsko določenega obsega.

Del dopusta za nego in varstvo otroka, ki ga starša lahko preneseta (preneseni dopust) izrabita:
 

 • v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela ali
 • po dnevih v obliki polne odsotnosti z dela.


Kadar starša izrabita preneseni dopust po dnevih, se trajanje pravice določi v delovnih dnevih tako, da se upošteva 70% pripadajočih koledarskih dni prenesenega dopusta za nego in varstvo otroka (75 koledarskih dni je enako 52 delovnih dni).

Druga oseba ima pravico do dopusta za nego in varstvo otroka pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni za porodniški dopust, vendar zmanjšanem za toliko dni, kolikor dni sta mati ali oče pravico do dopusta za nego in varstvo otroka že izrabila. Dopust za nego in varstvo otroka lahko koristi druga oseba le v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.

Pravico do dopusta za nego in varstvo ima lahko v soglasju z materjo otroka tudi eden od starih staršev otroka, v primeru, da je mati otroka mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke dijakinje oziroma študentke in te pravice ne uveljavlja oče otroka. Dopust za nego in varstvo otroka je enako dolg kot to velja za mater ali očeta, zmanjšan za toliko dni, kot sta ga mati ali oče otroka že izrabila in ga lahko koristi le v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.
 

Pri uveljavljanju pravice do dopusta za nego in varstvo otroka morate biti pozorni na:


Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka uveljavljate na centru za socialno delo hkrati z uveljavljanjem pravice do porodniškega dopusta oziroma do očetovskega dopusta, sicer pa 30 dni pred potekom porodniškega dopusta. Vlogo si lahko natisnete tudi tukaj.
 

 • Vsak od staršev uveljavlja pravico do dopusta s samostojno vlogo, dogovor staršev in delodajalcev pa vlogi priloži le mati.
 • Podaljšanje dopusta je potrebno uveljavljati že z vlogo za uveljavitev pravice do dopusta za nego in varstvo, saj naknadno uveljavljanje ni mogoče.
 • Izjemoma lahko pravico do daljšega dopusta za nego in varstvo otroka lahko uveljavlja eden od staršev naknadno, in sicer za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, vendar najkasneje do 18. meseca starosti otroka.
 • V primeru izrabe prenesenega dopusta po dnevih morata starša obvestiti delodajalca o svoji odsotnosti v treh dneh pred nastopom le-tega, v primeru izrabe prenesenega dopusta v strnjenem nizu pa v 15 dneh pred nastopom. Delodajalec pa mora o izrabi prenesenega dopusta obvestiti pristojni center za socialno delo najkasneje 15 dni po nastopu dopusta.
Kategorija:   Novice, Starševstvo