Thursday, June 20, 2024

Europas izhaja iz potrebe narediti kvalifikacije in kompetence bolj transparentne. S tem bi povečali in izboljšali mobilnost med državami, sektorji in podjetji kot tudi olajšali prehod iz učenja v delo.


Transparentnost kvalifikacij in kompetenc je nekaj drugega kot formalno priznavanje kvalifikacij. Transparentnost ne vodi v uradno priznavanje kvalifikacij. Bolj gre za priznavanje v socialnem smislu kot povečanje razumevanja in vrednotena (cenjenja) kvalifikacij in kompetenc na trgu dela.

V smeri zagotavljanja teh potreb so ločeno razvili in promovirali različne pripomočke: evropski CV, dodatek k diplomi, dodatek k spričevalu, evropski jezikovni portfolijo in Europass usposabljanja. Vsak od teh dokumentov zadovoljuje posamezne potrebe in njegova uveljavitev se je izvajala ločeno od ostalih dokumentov. Dejstvo pa je, da vsi ti dokumenti služijo istemu namenu: uveljavljanju kvalifikacij in kompetenc nosilcev oz. uporabnikov.

S povezavo naštetih dokumentov v enoten okvir, dobimo bolj učinkovito komunikacijsko orodje, ki je bolj skladno, lažje dostopno, bolj vidno in širše priznano. Omogoča pa tudi referenčni okvir za razvoj nadaljnjih orodij.

Iz izkušenj posameznih orodij in prizadevanja za njihovo povezovanje so razvili Europass ogrodje (imenovano tudi ‘Novi Europass’) za transparentnost kvalifikacij in kompetenc

Pregled posameznih orodij v Europass ogrodju

Evropski CV

Gre za osebni dokument, ki ga dopolni posamezna oseba. Kot posamezno orodje je na voljo od marca 2002. Zagotavlja posameznikom možnost, da na jasen in izčrpen način predstavijo njihove kvalifikacije in kompetence,

Mobili Pass

Beleži udeležbo nosilca na usposabljanjih izven svoje države (European learning pathway) MobiliPasa izpolnita pošiljajoča in gostiteljska organizacija, ki sta vključeni v projekt mobilnosti. Namenjen je le za beleženje »European learning pathway« To pa pomeni obdobje poklicnega usposabljanja, kjer gre za učenje na delovnem mestu o katerem se dogovorita in strinjata pošiljajoča in gostujoča organizacija. Poleg osebnih podatkov o nosilcu, pošiljajoči in gostujoči organizaciji ter trajanju in vsebini usposabljanja je pomemben del dokumenta opis veščin in kompetenc, ki jih je imetnik med usposabljanjem izboljšal. To je razdeljeno na naslednja področja:

 • seznanitev imetnika s tehničnimi veščinami in kompetencami povezanih s specifičnim področjem njegovega usposabljanja
 • ezikovne veščine
 • socialne veščine in spretnosti
 • organizacijske veščine in spretnosti
 • ostale veščine in spretnosti

MobiliPass je direktna kopija Europass-training , uvedenega leta 2000. Do preimenovanja je prišlo zato, ker se sedaj naziv Europas uporablja za ogrodje vseh dokumentov.

Dodatek k diplomi (Diploma Supplement)

Gre za dokument priložen visokošolski diplomi, predvsem za to, da bi tretje osebe (posebej iz drugih dežel) razumele, kaj diploma pomeni v okvirih znanja in kompetenc, ki jih je nosilec pridobil. Dodatek k diplomi opiše naravo, stopnjo, vsebino in status študija, ki ga je obiskoval in uspešno končal posameznik – imetnik originalne diplome – h kateri je dodatek priložen. Dodatek k diplomi izdela kompetentna državna ustanova v skladu z razvito predlogo. Dodatek vključuje osem področij:

 • podatki o nosilcu kvalifikacije
 • podatki o sami kvalifikaciji
 • podatki o stopnji kvalifikacije
 • informacije o vsebini in doseženih rezultatih
 • funkcionalne informacije o kvalifikaciji (dostop do nadaljnjih izobraževanj, profesionalni status)
 • dodatne informacije
 • Potrditev (istovetnost) dodatka
 • informacije o nacionalnem visokošolskem sistemu

 

Evropski jezikovni portfolio – EJP (European Language Portfolio)

Omogoča tistim, ki se učijo jezikov, beleženje tega učenja ter hkrati beleženje kulturnih izkušenj in kompetenc. Po eni strani je namenjen motivaciji učenja jezikov, po drugi strani pa predstavlja nosilčeve jezikovne spretnosti na razumljiv in transparenten način EJP vsebuje:

 • jezikovni potni list, ki ga nosilec redno dopolnjuje tako, da vpisuje svoje jezikovne veščine
 • natančna jezikovna biografija lastnikovih izkušenj v posameznem jeziku
 • dosje primerov osebnega dela, ki ilustrira jezikovne kompetence.

 

Dodatek k spričevalu – DS (Certificate Supplememnte)

Gre za dokument priložen poklicnemu spričevalu , predvsem za to, da bi tretje osebe (posebej iz drugih dežel) razumele, kaj spričevalo pomeni v okvirih znanja in kompetenc, ki jih je nosilec pridobil.

DS zagotavlja naslednje informacije:

 • pridobljene veščine in kompetence
 • nabor (možnosti( dosegljivih poklicev
 • ustanova, ki je podelila spričevalo
 • stopnjo spričevala
 • različne načine doseganja spričevala
 • možnosti in zahteve za vstop v naslednjo stopnjo izobraževanja

To so trenutna orodja v ogrodju Europass. Europass pa je odprt za sprejemanje novih orodij, ki bi prispevale k transparentnosti kompetenc in kvalifikacij.

Europass in Nefiks

Nefiks je indeks namenjen beleženju vseh neformalnih in načinov izobraževanj tako doma kot tudi v tujini. Iz opisa posameznih dogodkov so razvidni način in cilji izobraževanj, ključna dela, ki jih je posameznik opravljal ter osvojena znanja. S transparentnostjo in sistematičnostjo beleženja neformalnih znanj prispeva k transprentnosti kompetenc posameznika. S tem sodi v idejo Europass in jo dopolnjuje.

V ogrodju Europass ni nobenega orodja, ki bi zajemal pregled veščin in kompetenc pridobljenih skozi celoten spekter neformalnih usposabljanj. Nefiks tako omogoča zbiranja znanj in izkušenj, ki jih potrebujemo za kasnejši vnos v Evropski CV. Nefiks torej služi sistematičnemu zbiranju neformalnih usposabljanj v daljšem časovnem obdobju. Zbiranje začnemo že pri 14. letih. CV pa napišemo v nekem trenutku, običajno takrat, ko prvič iščemo zaposlitev ali kandidiramo za določeno funkcijo. CV je do neke mere za posameznika res univerzalni dokument za vse priložnosti, a v podrobnosti, ga prilagajmo namenu za katerega ga pišemo.

Dodatni elementi promocije in uveljavljanja neformalnega izobraževanja kot življenjskega sloga pa dodatno obogatijo koncept Europass in posegajo na področje vzpodbujanja vseživljenjskega in vseobsegajočega učenja.

Vir: zaposlitev.net

Kategorija:   Družina in finance, Novice
Naslednji prispevek

Numerologija

13 junija, 2012 0