Wednesday, July 17, 2024

Spodaj navajamo nekaj informacij na kaj morate paziti pri predizpolnjenem obrazcu:


A) Vpisati je treba manjkajoče podatke

Ker DURS ne razpolaga z vsemi podatki, ker npr. ne gre za podatke iz uradnih evidenc ali pa zato, ker jih izplačevalci dohodka do 31. 1. 2007 niso poslali davčni upravi oziroma vi sami niste dohodkov pravočano napovedi na DURS (npr dohodki iz tujine), morate napoved ustrezno dopolniti sami:

  • obdobje rezidentstva (izpolnjujejo LE zavezanci, ki niso bili rezidenti Slovenije vse leto 2006);
  • zavezanec, ki mu je kot invalidu s 100-odstotno telesno okvaro priznana pravica do tuje nege in pomoči na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali občinskega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov, obkrožite DA;
  • status dijaka in študenta (izpolnite, če ste v letu 2006 dosegli dohodke, prejete prek pooblaščenih organizacij – oznaka 1211) – POMEMBNO – vpišite tudi vsoto vseh v obdobju, ko ste imeli status drugih dohodkov;
  • podatek o tem, da vas je v svoji napovedi za odmero dohodnine za leto 2006 kot vzdrževanega družinskega člana uveljavljal drug zavezanec, je informativne narave in je v pomoč predvsem vam, da na to ne boste pozabili. Če vas je drug zavezanec v svoji napovedi uveljavljal kot vzdrževanega družinskega člana, za čas vzdrževanja niste upravičeni do splošne olajšave;
  • podatki o dohodkih, prispevkih, akontaciji dohodnine in davku, plačanem v tujini (če ste poleg dohodkov, ki so že vpisani v napovedi, prejeli še druge dohodke, jih vpišite v ustrezno polje posameznega vira dohodka. Če je rubrika že izpolnjena, vpisani znesek prečrtajte in seštevek vseh dohodkov posameznega vira vpišite v prazno polje);
  • podatki o normiranih stroških (vpisani so podatki, ki jih je poslal izplačevalec. Če normirani stroški niso vpisani ali ste imeli dejanske stroške, ki so višji od normiranih, jih vpišite v napoved);
  • podatki o vzdrževanih družinskih članih (vpisani so podatki, ki jih je poslal izplačevalec. Če posamezni podatki pri vzdrževanih družinskih članih niso pravilni ali niso popolni, jih popravite ali dopolnite (npr. če ni pravilna oznaka sorodstvenega razmerja). Če vzdrževanega družinskega člana pri odmeri dohodnine ne želite uveljavljati, ga prečrtajte. Vpisanega vzdrževanega družinskega člana morate prečrtati, tudi če niso izpolnjeni zakonsko določeni pogoji za uveljavljanje olajšave (npr.: vzdrževani družinski član ima lastna sredstva; otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje, ni prijavljen pri službi za zaposlovanje …) – POMEMBNO – podatke lahko spreminjate – če je olajšavo med letom uveljavljal mož, jo v napovedi lahko uveljavlja mama;
  • podatki o dohodkih, prejetih iz tujine (vpišite podatke o dohodkih, za katere ste v napovedi za dohodnino uveljavljali odbitek davka, plačanega v tujini (tuji davek), ter podatke o dohodkih, za katere skladno z določbami mednarodne pogodbe (mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, druge mednarodne pogodbe) uveljavljate oprostitev plačila dohodnine. Ustrezna metoda za odpravo dvojnega obdavčevanja bo samodejno upoštevana pri odmeri dohodnine);
  • olajšave za različne namene (podatke o porabljenih sredstvih za različne namene, ki so navedeni v rubrikah A, B, C, tako kot pretekla leta vpišete sami na podlagi ustreznih dokumentov).

Preverite VSE vpisane podatke – ni nujno, da so pravilni – in dopolnite z dohodki, ki jih morda med letom niste prijavili. Dejstvo, da vam DURS določenih podatkov ni vpisal v predizpolnjeno napoved nikakor ne pomeni, da v prihodnjih petih letih (kolikor lahko kontrolira vašo dohodnino za 2006) ne bo pridobil podatkov o teh dohdokih in obnovil postopka za odmero dohodnine (ter vas morda tudi kaznoval).

Vir: dohodnina.com

Kategorija:   Družina in finance, Novice
Naslednji prispevek

Sperma iz kostnega mozga

13 junija, 2012 0