Saturday, June 15, 2024

Plačilo staršev določi občina na podlagi njihovih dohodkov in premoženja, s katerim razpolaga družina, kot odstotek cene programa, v katerega je otrok vključen.


Občina o določitvi plačila staršem izda odločbo. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan občine v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l.RS, št. 97/03). Sodno varstvo zoper odločbo, ki jo izda župan, starši uveljavljajo na upravnem sodišču.

Ceno programa, za katerega plačujejo starši določen odstotek, določi občina na predlog vrtca. Vrtec ceno izračuna na podlagi ugotovljenih stroškov vzgoje, varstva in prehrane v vrtcu.

Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila v celoti oproščeni. Oprostitev plačila uveljavljajo pri pristojnem občinskem upravnem organu tako, da vlogi priložijo odločbo pristojnega centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomoči.

Družine, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, za starejše otroke plačujejo za razred nižjo ceno. To pomeni: če so v vrtec vključeni trije otroci in je staršem določeno plačilo iz tretjega plačilnega razreda, tj. 30 % cene programa, plačajo za najmlajšega otroka 30 % cene, za vsakega starejšega otroka pa 20 % cene.

Starši so dolžni poravnati račun, ki jim ga izstavi vrtec, v 8 dneh po izstavitvi, sicer jim vrtec zaračuna zakonite zamudne obresti.

Lestvica razredov za plačilo programov v vrtcih

Lestvica starše glede na mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine razvršča v plačilne razrede. Razvrstitev v plačilni razred pomeni določitev odstotka cene programa za starše. Lestvica ima 8 plačilnih razredov, najnižje plačilo predstavlja plačilo 1. plačilnega razreda, in sicer 10 % cene programa, najvišje plačilo pa je plačilo iz 8. plačilnega razreda, ki pomeni 80 % cene programa. Razliko med plačilom staršev in ceno programa zagotavlja občina iz javnih sredstev.

Če družina razpolaga s premoženjem, katerega vrednost presega 10 mio sit, se plačilo, določeno na podlagi dohodkov, poveča za en plačilni razred; če razpolaga s premoženjem, ki presega vrednost 20 mio sit, se plačilo poveča za dva plačilna razreda; če pa razpolaga s premoženjem, ki presega vrednost 30 mio sit, se plačilo poveča za tri plačilne razrede. Če premoženje družine presega vrednost 50 mio sit, je plačilo staršev 80 % cene programa. Premoženje družinskih članov, ki se upošteva pri določitvi plačila, določa 6.a člen Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. To premoženje predstavlja naslednje premično in nepremično premoženje: stanovanje in stanovanjske hiše, ki jih družinski člani ne uporabljajo za stalno bivanje, poslovni prostori in poslovne stavbe, prostori za počitek in rekreacijo, plovila, katerih dolžina presega 3 m in so vpisana v register plovil, osebno vozilo v vrednosti nad 18 minimalnih plač, kapitalske naložbe oz. deleži in drugo premično premoženje večje vrednosti.

Če se med letom spremeni število družinskih članov ali če pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed družinskih članov ali spremembe virov dohodkov ali do namestitve otroka v rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega varstva, se plačilo določi na novo, upoštevaje novo stanje oz. tekoče dohodke.

Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo v letu 2004 (267.571 SIT) uporabljeni za določitev plačil

staršev s 1. januarjem 2006:

Plačilni razred

Dohodkovni razred
(delež bruto mesečnega dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo v RS v preteklem koledarskem letu)

Mesečni bruto dohodek na družinskega člana v letu 2004

Plačilo
(% cene programa)

1.

do 25 %

do 66.893 SIT

10 %

2.

nad 25 % do 35 %

nad 66.893 do 93.650 SIT

20 %

3.

nad 35 % do 45 %

nad 93.650 do 120.407 SIT

30 %

4.

nad 45 % do 55 %

nad 120.407 do 147.164 SIT

40 %

5.

nad 55 % do 70%

nad 147.164 do 187.300 SIT

50 %

6.

nad 70% do 90 %

nad 187.300 do 240.814 SIT

60 %

7.

nad 90 % do 110 %

nad 240.814 do 294.328 SIT

70 %

8.

nad 110 %

nad 294.328 SIT

80 %

Cene programov v vrtcih

  • Podatki o cenah programov v vrtcih, izračunane po metodologiji – na dan 1.2. 2006
  • Cene programov vrtcih, izračunane po metodologiji – 1. 2. 2005
  • Sklep o izračunanih povprečnih cenah programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Vrste programov

Vrtci lahko ponudijo različne programe – glede na trajanje programov in organizacijo.

Dnevni in poldnevni program

Dnevni program traja od 6 – 9 ur in lahko poteka dopoldne, popoldne, ves dan ali izmenično. Poldnevni program traja od 4 – 6 ur – poteka lahko dopoldne, popoldne ali izmenično.

Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Krajši program

Krajši program traja od 240 – 600 ur na leto. Namenjen je otrokom iz odročnih in demografsko ogroženih krajev. Namenjeni so otrokom od 3. leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok.

Vzgojno-varstvena družina

Vrtec lahko organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v vzgojno-varstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva poteka na domu in jo lahko opravlja vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu, ali zasebni vzgojitelj.

Pogoja za organiziranje vzgojno-varstvene družine sta:

  • potreba in interes staršev in
  • premajhno število prostih mest v javnem vrtcu.

Občasno varovanje otrok na domu

Vrtci lahko organizirajo tudi občasno varovanje otrok na njihovem domu. Gre za posebno obliko storitve, ki je že uveljavljena v zahodnih državah, pri nas pa jo nekaj let ponujajo različne gospodarske organizacije in društva. Novi zakon vrtcem sedaj omogoča, da glede na možnosti in interese ter glede na potrebe svojega okolja, organizirajo varstvo na domu za predšolske in osnovnošolske otroke. Varstvo na domu lahko opravljajo delavci vrtca (vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in svetovalni delavci) in zunanji sodelavci, vendar zakon določa, da morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo ali pet let izkušenj v vzgojno-izobraževalnem delu. To storitev v celoti plačajo starši.Vrste programov

Poslovni čas

Glede na potrebe staršev svet vrtca vsako leto določi poslovni čas. Poslovni čas vrtcev traja v večini primerov od deset do enajst ur. Najpogostejši poslovni čas vrtcev je med 5.30 ali 6.00 in 16.00 ali 16.30. Vrtci poslujejo vsak delovni dan v tednu in v letu, nekateri pa opravljajo tudi dežurstva ob sobotah.

Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Borilna veščina AIKIDO

13 junija, 2012 0