Monday, July 15, 2024
Nekategorizirano
13 junija, 2012

Posvojitev otroka

By 0 1389 Views

Posvojitelj je lahko le polnoletna oseba, ki je vsaj osemnajst let starejša od posvojenca. Zakonca lahko samo skupaj posvojita otroka, razen če eden od njiju posvoji otroka svojega zakonca; enako velja za zunajzakonska partnerja. Posvojitelj ne more biti oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica, ali za katero se utemeljeno domneva, da bi posvojitev izrabila v škodo posvojenca, oseba, ki ne daje jamstva, da bo izvrševala roditeljsko pravico v otrokovo korist, oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, ali ki je tako
duševno prizadeta ali bolna, da utegne spraviti posvojenčevo zdravje in življenje v nevarnost.


Posvojiti se sme samo mladoletna oseba. Za posvojitev mladoletne osebe, ki je starejša kot deset let, je potrebno njeno soglasje. V posvojitev se sme dati samo otroka, katerega starši so neznani ali so že leto dni neznanega bivališča ali če so privolili pred pristojnim organom, da dajo otroka v posvojitev. Privolitev pa ni potrebna, če je bila roditelju odvzeta roditeljska pravica ali če trajno ni sposoben izraziti svoje volje. Pri posvojitvi se v rojstno matično knjigo vpišejo posvojitelji kot posvojenčevi starši, s tem pridobijo vse pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz roditeljske pravice.

Kdo je pristojen za posvojitve?

Postopek za posvojitev začne center za socialno delo po uradni dolžnosti ali na predlog bodočega posvojitelja. Oseba, ki želi posvojiti otroka, poda vlogo na krajevno pristojnem centru za socialno delo. V postopku center za socialno delo pridobi izpiske iz matičnega registra, druge ustrezne listine ter ugotovi, da bodočemu posvojitelju ni bila odvzeta roditeljska pravica, zasliši polnoletne brate in sestre, stare starše oziroma če ti niso več živi, strice in tete otroka, čigar starši so neznanega bivališča ali niso več živi, nadalje lahko odloči tudi o začasni namestitvi otroka v družino posvojitelja. Po ugotovitvi izpolnjenosti formalnih pogojev ter na podlagi spoznanj iz časa, ki ga je otrok preživel pri bodočem posvojitelju, center za socialno delo odloči o posvojitvi otroka ali pa odloči, da se postopek za posvojitev ustavi.

 

Popolna posvojitev

Govorimo o popolni posvojitvi, kar pomeni, da s posvojitvijo otroka biološkim staršem prenehajo vse pravice in dolžnosti do otroka ter pravice in dolžnosti posvojenca do njegovih staršev in sorodnikov. Istočasno pa s posvojitvijo nastane med posvojencem in posvojiteljem enako razmerje, kot med starši in otroci. Posvojitev je trajnega značaja in se ne more razvezati. Po posvojitvi se posvojitelji vpišejo v rojstno matično knjigo kot posvojenčevi starši.

 

Kdo je lahko posvojitelj?

Posvojitelj je lahko polnoletna oseba, kateri ni bila odvzeta roditeljska pravica, ki je poslovno sposobna in vsaj 18 let starejša od posvojenca.

Zakonca, ki se odločita za posvojitev otroka na krajevno pristojen center za socialno delo vložita vlogo za posvojite, ki vključuje: prošnjo, življenjepis, zdravniško potrdilo, potrdilo o državljanstvu, izpisek iz poročne matične knjige, izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o osebnem dohodku, potrdilo, da jima niso odvzete roditeljske pravice, potrdilo, da nista v kazenskem postopku, potrdilo da jima ni odvzeta poslovna sposobnost oziroma da nista pod skrbništvom.

Pri oceni primernosti kandidata za posvojitev otroka sodelujeta socialni delavec in psiholog, ki vsak iz svojega zornega kota ugotavljata primernost kandidata. Opravi se tudi obisk na domu. Ko se ugotovi, da zakonca izpolnjujeta pogoje za posvojitev otroka, se ju uvrsti na čakalno listo.

Enoletna preizkušnja in svečana posvojitev

Po zakonu se posvojitev otroka lahko zakluči po preteku enega leta, ko imajo otrok in bodoči starši čas, da ugotovijo, ali bo možno skupno življenje še naprej, biološki starši, ki so se svojemu otroku odpovedali, pa to svojo odločitev lahko še spremenijo.

Če so vsi pogoji za posvojitev zadovoljivi, se postopek posvojitve zaključi z izdajo odločbe o popolni posvojitvi ter izdajo novega rojstnega lista otroku, v katerem sta kot oče in mati vpisana posvojitelja.

Pravne posledice posvojitve

S posvojitvijo nastanejo med posvojencem in njegovimi potomci ter posvojiteljem in njegovimi sorodniki enaka razmerja, kot med sorodniki. Pri posvojitvi prenehajo pravice in dolžnosti posvojenca do njegovih bioloških staršev in drugih sorodnikov ter pravice in dolžnosti staršev in sorodnikov do njega. Pri posvojitvi se v rojstno matično knjigo vpišejo posvojitelji kot posvojenčevi starši. Posvoji se lahko le mladoletna oseba, ob starosti nad 10 let je potrebno njeno soglasje. Posvojitev se ne more razvezati.