Saturday, June 15, 2024

Večina staršev ve, da jim po rojstvu otroka pripadajo nekatere oblike finančnih dodatkov, s katerimi država pomaga družinam, veliko pa jih ne pozna vseh oblik, oziroma ne vedo, katere vrste pomoči jim pripadajo, saj je za vse te oblike pomoči potrebno oddati posebne vloge in niso dodeljene avtomatsko. Finančno pomoč ob rojstvu otroka ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, kamor spadata tudi pravici do materinskega in očetovskega dopusta, o čemer je bilo govora v prejšnjem članku.


Brezposelni starši, ki po zakonu niso upravičeni do starševskega nadomestila v času materinskega oziroma očetovskega dopusta, lahko zaprosijo za starševski dodatek, ki mesečno znaša 252,04 evrov. Znotraj obdobja prvih 77 dni po rojstvu otroka ima pravico do starševskega dodatka mati, oče pa le, kadar mati otroka zapusti, zanj ni sposobna skrbeti ali če umre. Po preteku 77 dni ima pravico do starševskega dodatka smiselno katerikoli od staršev. Skupno trajanje te pravice je 365 dni, podaljša pa se v primeru rojstva dvojčkov, nedonošenčka, otroka s posebnimi potrebami ali kadar starša že vzgajata najmanj dva otroka pred končanim prvim razredom osnovne šole. Pravico do starševskega dodatka starši uveljavljano na pristojnem centru za socialno delo z izpolnjeno vlogo, ki je na voljo tudi na povezavi na koncu članka, priložijo pa otrokov rojstni list ali potrdilo o rojstvu iz porodnišnice. Mati uveljavlja pravico najprej 30 dni pred predvidenim datumom poroda in najkasneje 30 dni po porodu, oče pa lahko uveljavi pravico v roku 30 dni po nastanku dogodka, zaradi katerega uveljavlja pravico on in ne mati. Po otrokovem 78. dnevu starosti lahko pravico uveljavlja katerikoli starš, lahko pa tudi oba, če ob tem navedeta natančna obdobja koriščenja. Sicer se o tem, kdo in kdaj bo prejemal starševski dodatek, starša pisno dogovorita že pred oddajo vloge.

Pravica do pomoči ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, v višini 280 evrov, ki pripada vsem staršem, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko tu tudi živijo. Pravico uveljavljata mati ali oče na pristojnem CSD, največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda in najkasneje 60 dni po porodu, lahko pa tudi hkrati z uveljavljanjem pravice do materinskega dopusta ali pravice do starševskega dodatka v rokih, ki tam veljajo.

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje vzgojo in izobraževanje otroka, ki pripada enemu od staršev, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji in tu tudi dejansko živi, pravica pa traja do otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti. Otroški dodatek ne pripada otrokom, ki živijo samo z enim od staršev in prejemajo preživnino, lahko pa ga center za socialno delo vseeno dodeli, kadar se o preživnini ni možno dogovoriti ali pa je ni možno izterjati (na primer zaradi nasilja v družini). Pravico do otroškega dodatka je potrebno uveljaviti najkasneje 30 dni po otrokovem rojstvu, če pa jo starši uveljavljajo po tem roku, se prizna šele s prvim dnem naslednjega meseca, vedno pa največ za obdobje enega leta. Novo vlogo je potrebno oddati v mesecu, ko se prejšnja izteče, sicer se ponovno prizna šele s prvim dnem naslenjega meseca. Višina otroškega dodatka je odvisna od dohodkovnega razreda družine, ki pa se po novem ne izraža več v odstotkih od minimalne plače vseh zaposlenih v RS, temveč v nominalnih mejah. Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana pomeni enega izmed 8 nominalnih razredov, ki predstavljajo osnovo za izračun višine otroškega dodatka.

Družine s tremi ali več otroci do dopolnjenega 18. leta starosti ali tudi pozneje, če ima otrok status dijaka ali študenta (najkasneje do 26. leta), so upravičene do dodatka za velike družine, ki se izplača enkrat letno in za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroci pa 480 evrov.

Ker so višine prejemkov pogosto odvisne tudi od ostalih faktorjev (predvsem od premoženja), je najbolje, da se starši z vprašanji obrnejo na pristojni center za socialno delo, kjer tudi oddajo vse potrebne vloge. Vloge so na voljo tudi na spodnji povezavi, kjer je zbrana vsa dokumentacija za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/
L.B.

Kategorija:   Družina in finance, ostalo, otrok
Naslednji prispevek

Okraševanje buč za noč čarovnic

26 oktobra, 2018 0