Monday, July 15, 2024

Postopek začne CSD po uradni dolžnosti

Pobudo za postavitev skrbnika mladoletni osebi lahko dajo:


 • matičar, upravni in drugi organi, kadar pri opravljanju dolžnosti zvedo za tak primer,
 • najbližji sorodniki, člani gospodinjstva in sosedje,
 • podjetja, četrtne skupnosti ter drugi.

V pobudi se navedejo razlogi za postavitev pod skrbništvo, lahko se predlaga tudi osebo, ki bi opravljala to nalogo.

Dokumenti, ki jih je potrebno priložiti pobudi:

 • rojstni list otroka,
 • mrliški list staršev.

CSD izda odločbo, v kateri natančno določi obseg skrbnikovih pooblastil in nalog.

V okviru nadzorstvene pravice ima CSD naslednje naloge:

 • stalni nadzor nad delom skrbnika,
 • sprejemanje poročil o delu skrbnika, iz katerih mora biti razvidna skrb za varovanca,
 • nadzor nad upravljanjem in razpolaganjem z varovančevim premoženjem.

 

Prenehanje skrbništva

Skrbništvo nad mladoletno osebo preneha:

 • ko postane mladoletnik polnoleten,
 • če mladoletnika kdo posvoji,
 • če sklene zakonsko zvezo ali postane roditelj in se mu z odločbo sodišča prizna popolna poslovna sposobnost.

Postavitev pod skrbništvo in prenehanje skrbništva se vpiše v rojstno matično knjigo. Če ima varovanec nepremičnine, se postavitev pod skrbništvo in prenehanje skrbništva zaznamuje v zemljiški knjigi.

PSP: Strokovni delavec stranko seznani s postopkom in jo napoti, da poda pobudo na CSD.

Postavitev skrbnika za poseben primer

Namen:

Zaščita pravic in koristi otroka, nad katerim izvršujejo starši roditeljske pravice v primeru spora med otrokom in starši, za sklenitev posameznih pravnihopravil med njimi ter v drugih primerih, če so njihove koristi v navzkrižju ( v postopku dedovanja, odtujitev, prodaja premoženja…).

Postopek začne CSD po uradni dolžnosti.
Pobudo za postavitev skrbnika za poseben primer lahko dajo:

 • matičar, upravni in drugi organi, kadar pri opravljanju dolžnosti zvedo za tak primer,
 • najbižji sorodniki, člani gospodinsjtva in sosedje,
 • podjetja, četrtne skupnosti ter drugi.

Najpogosteje pride pobuda s strani sodišča, ki vodi zapuščinski postopek, v katerem prihaja do navzkrižja interesov mladoletnih otrok in njihovih staršev.

V pobudi je potrebno opisati, v čem je problem razhajanja interesov, lahko se predlaga tudi skrbnik.

Dokumenta, ki ju je potrebno priložiti pobudi:

 • rojstni list otroka,
 • fotokopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika.

CSD izda odločbo o postavitvi skrbnika za poseben primer v kateri natančno doloič njegove naloge in pooblastila. Skrbništvo za poseben primer preneha, ko preneha potreba, zaradi katere je bil skrbnik postavljen.

PSP: Strokovni delavec stranko seznani s postopkom in jo napoti, da poda pobudo (pisno ali izjava na zapisnik) za postavitev skrbnika za poseben primer na CSD.
Privolitev odtujitve ali obremenitve otrokovega premoženja, odobritev pravnih poslov
Namen:

Zaščita koristi otroka in varstvo nhegovih premoženjskih in drugih pravic. Starši smejo odtujiti ali obremeniti stvari iz premoženja svojega otroka samo zaradi njegovega preživljanja, vzgoje, izobrazbe ali če to zahteva kakšna druga njegova korist.

Vlogo za odobritev pravnega posla lahko podajo starši oz. zakoniti zastopnik otroka. V vlogi je potrebno natančno navesti, kaj predstavlja otrokovo premoženja, kateri del premoženja otroka bi želeli odtujiti oz. obremeniti in za katere otrokove potrebe bo denar porabljen.

Za vlogo se plača upravna taksa

Dokumenti, ki jih je potrebno priložiti vlogi:

 • rojstni list otroka,
 • dokazilo o lastništvu premoženja (pogodba ali osnutek pogodbe mora biti sestavljen pri odvetniku ali notarju),
 • osebni dokument zakonitega zastopnika otroka,
 • izjava otroka, starejšega od 10 let, da je seznanjen s postopkom in soglaša s pravnim poslom.

CSD izda odločbo in preveri, ali je bila kupnina res namensko porabljena. Z odločbo se zaveže zakonitega zastopnika, da poroča CSD o realizaciji.

PSP: Strokovni delavec stranko seznani s postopkom in jo napoti, da poda vlog na CSD.

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Težave z nizkim krvnim tlakom

13 junija, 2012 0