Monday, July 22, 2024

Mati ima pravico do starševskega dodatka 77 dni od rojstva otroka:


 • če imata mati in otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in
 • če sta mati in otrok državljana Republike Slovenije.

Oče ima v obdobju 77 dni od rojstva otroka pravico pod enakimi pogoji kot mati, če mati:

 • zapusti otroka
 • trajno ali začasno ni sposobna za samostojno življenje in delo (na podlagi mnenja pristojnega zdravnika) 
 • umre.

V tem primeru se pravica skrajša za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče pridobi pravico do starševskega dodatka.

 

Po 77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do starševskega dodatka smiselno pod enakimi pogoji eden od staršev, o čemer se starša pisno dogovorita že pred uveljavljanjem pravice do starševskega dodatka.

 

Druga oseba ima pravico pod enakimi pogoji kot starša, če dejansko neguje in varuje otroka. Trajanje pravice se skrajša za toliko dni, kolikor sta jih starša že izrabila.

 

Pravice do starševskega dodatka nima:

 • oče, mati ali druga oseba, ki prejema nadomestilo plače po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih oziroma drugih zakonih oziroma delno plačilo za izgubljeni dohodek po tem zakonu
 • otrokova mati ali oče, katere zakonec oziroma zunajzakonski partner prejema nadomestilo za nego in varstvo otroka za istega otroka.

Trajanje pravice do starševskega dodatka

 

Pravica v polnem obsegu traja 365 dni od rojstva otroka, če se pravico uveljavlja v zgoraj navedenih rokih (30 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 30 dni po rojstvu otroka). Če se pravico uveljavlja kasneje kot v navedenih rokih, se pravica prizna od prvega dne naslednjega meseca, ko je vloga vložena in traja dokler otrok ne dopolni 365 dni starosti.

 

Oče ali druga oseba ima pravico do starševskega dodatka v trajanju, kot ga ima mati, zmanjšanem za toliko dni, kolikor je mati to pravico že izrabila.

 

Center za socialno delo upravičence do starševskega dodatka prijavi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.


 

Primer: Mati rodi 10. marca 2004:

 1. če uveljavlja pravico najkasneje 30 dni po rojstvu otroka (to je do vključno 9. aprila 2004), se ji pravica prizna z dnem rojstva otroka in traja 365 dni (do vključno 9. marca 2005)
 2. če pravice ne uveljavlja v zgornjem roku, ampak na primer 10. aprila 2004, se pravica prizna od 1. maja 2004 do vključno 9. marca 2005 – traja torej le 313 dni.

 

 


Višina starševskega dodatka

 

Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) 31. maja 2012 starševski dodatek znaša 251 evrov (od 1. julija 2011 do uveljavitve ZUJF je znašal 196,49 evrov). Znesek se usklajuje dvakrat letno z indeksom rasti cen življenjskih stroškov.

 

 

Uveljavljanje pravice do starševskega dodatka

 

Pravico uveljavlja mati, pod zgoraj navedenimi pogoji pa tudi oče oziroma druga oseba, pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno prebivališče.

Obrazec za uveljavljanje pravice in informacije so na voljo:

 • na centru za socialno delo (na centru bodo stranko tudi seznanili z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice do družinskih prejemkov in s posledicami zamude rokov)
 • tukaj

Roki za uveljavljanje pravice do starševskega dodatka:

 • Mati uveljavlja pravico:

  • 30 dni pred predvidenim datumom poroda, najkasneje pa 30 dni po rojstvu otroka, da pridobi pravico z dnem rojstva otroka, torej v celotnem trajanju 365 dni
  • če uveljavlja pravico po tem roku, se pravica prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge
 •  Oče uveljavlja pravico:
 • najkasneje 30 dni po nastanku dogodka, ki je razlog za pridobitev pravice
 • če uveljavlja pravico po tem roku, se pravica prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge
 • kadarkoli do 365 dni starosti otroka.
 • Druga oseba uveljavlja pravico:


Način uveljavljanja starševskega dodatka

 

Pravico do starševskega dodatka lahko uveljavlja eden od staršev otroka sam, lahko pa za istega otroka po 78. dnevu starosti otroka tudi oba starša, če o tem skleneta pisni dogovor, v katerem tudi natančno določita obdobje koriščenja. Dogovor skupaj z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dodatka predložita centru za socialno delo.

 

Če se starša ne moreta dogovoriti, kdo bo koristil pravico do starševskega dodatka ali je njuna odločitev v nasprotju s koristjo otroka, odloči o tem center za socialno delo in pri tem upošteva koristi otroka.

 

Če uveljavlja starševski dodatek le eden od staršev, v vlogi izjavi, da uveljavlja pravico do starševskega dodatka v dogovoru z drugim od staršev sam.

 

Pri uveljavljanju pravice do starševskega dodatka morate biti pozorni:

 • z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dodatka lahko hkrati uveljavljate tudi pravico do pomoči ob rojstvu otroka
 • ker se pravica do starševskega dodatka pridobi šele po rojstvu otroka, morate o rojstvu otroka obvestiti center za socialno delo (lahko predložite tudi obvestilo porodnišnice o rojstvu otroka oziroma rojstni list otrok).
Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Fizično aktivne osebe redkeje obolevajo za rakom

13 junija, 2012 0