Wednesday, July 17, 2024

Vrste starševskega nadomestila so:


 • porodniško nadomestilo
 • očetovsko nadomestilo
 • nadomestilo za nego in varstvo otroka
 • posvojiteljsko nadomestilo.

Pravico do starševskega nadomestila imajo:

 • iste osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in so bile zavarovane po tem zakonu pred dnevom nastopa posamezne vrste starševskega dopusta
 • osebe, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, če so bile zavarovane po tem zakonu najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred nastopom posamezne vrste starševskega dopusta.

Upravičenci do starševskega nadomestila, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, so v času prejemanja starševskega nadomestila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Upravičenci so tudi zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe zunaj dela, in sicer za plačilo zdravstvenih storitev, za povračilo potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino.

Tudi upravičenci do starševskega nadomestila, ki jim je prenehalo delovno razmerje v času trajanja starševskega dopusta, so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, obvezno zdravstveno zavarovani ter zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

Pravica do starševskega nadomestila izključuje prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti ter plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in prejemanje delnega plačila za izgubljeni dohodek po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Če zavarovanec izpolnjuje z zakonom naštete pogoje, mu pripada:

1. v času porodniškega dopusta – pravica do porodniškega nadomestila

2. v času očetovskega dopusta – pravica do očetovskega nadomestila, in sicer za prvih 15 dni, ki jih mora izrabiti v času porodniškega dopusta matere, za ostalih 75 dni pa očetu Republika Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače

3. v času dopusta za nego in varstvo otroka – pravica do nadomestila za nego in varstvo otroka

4. v času posvojiteljskega dopusta – pravica do posvojiteljskega nadomestila.

Starševsko nadomestilo pripada za delovne dneve oziroma delovne ure, ko je zavarovanec na starševskem dopustu, kot tudi za praznične in druge proste dni, določene z zakonom.

Če se posamezna vrsta starševskega dopusta izrabi v obliki delne odsotnosti z dela, zavarovancu pripada pravica do starševskega nadomestila za toliko časa, kot traja delna odsotnost z dela.

Višina starševskega nadomestila

Osnova za izračun posamezne vrste starševskega nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve prve vloge za eno od vrst starševskega dopusta, kar je na primer: plača, nadomestilo plače kot na primer bolniško nadomestilo, nadomestilo za nego otroka oziroma družinskega člana, starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost, denarna pomoč v času brezposelnosti.

Za izračun osnove za posamezno vrsto starševskega nadomestila se ne glede na obračunane prispevke ne štejejo:

 • prejemki za delo, ki ga je delavec opravil zunaj okvira rednega dela
 • prejemki, ki pomenijo povračilo materialnih stroškov (na primer: dnevnice, kilometrine, prevoz na delo)
 • regres za letni dopust
 • nagrade ob delovnih jubilejih
 • prejemki v naravi, razen kadar pomenijo sestavni del plače po pogodbi o zaposlitvi in so od njih plačani prispevki
 • odpravnine
 • prejemki zaradi upokojitve, prejemki v obliki delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev in
 • drugi prejemki, ki so bili izplačani delavcu poleg njegove plače.

Če prispevki za starševsko varstvo upravičencu niso bili obračunani za vseh zadnjih 12 mesecev oziroma če so bili upravičenci zavarovani najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih, se opravi obračun po posebnem ključu na podlagi zakona.

Starševsko nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100% osnove. V skladu s sklepom o usklajenih višinah transferjev posameznikom in gospodinjstvom, se v letu 2007 valorizira za 1,18%.

Starševsko nadomestilo se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec na osebni račun upravičenca.

Izplačilo starševskega nadomestila ne more biti višje od 2,5-kratnika povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji na podlagi zadnjih znanih uradnih podatkov, niti ne more biti nižje od 55% minimalne plače v Republiki Sloveniji. Izjema je porodniško nadomestilo, pri katerem višina navzgor ni omejena.

Pri uveljavljanju pravice do starševskega nadomestila morate biti pozorni

Posamezna vrsta starševskega nadomestila se uveljavlja skupaj s pravico do posamezne vrste starševskega dopusta, in sicer v istih rokih, ki veljajo za uveljavljanje pravice do posamezne vrste starševskega dopusta

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Denar kot darilo?

13 junija, 2012 0