Friday, July 19, 2024
13 junija, 2012

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2007

By 0 1359 Views

Informativni izračun dohodnine se šteje za davčno napoved, če davčni zavezanec v 15 dneh od dneva njegove vročitve nanj vloži ugovor. Davčni organ bo informativni izračun sestavil na podlagi podatkov s katerimi razpolaga davčna uprava na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. 1. 2008 posredovali izplačevalci. Zavezanci za dohodnino bodo informativni izračun prejeli na dom najpozneje do 31. maja 2008.


Zavezanec bo po prejemu informativnega izračuna, le tega pregledal in preveril:

  • ali so vpisani podatki pravilni (osebni podatki, podatki o dohodkih, podatki o vzdrževanih družinskih članih, …) oziroma se ujemajo s podatki s katerimi razpolaga sam,

  • ali je informativni izračun dohodnine pravilen.

V kolikor bo ugotovi, da so podatki pravilni, prav tako pa se strinja s samim izračunom dohodnine, z njegove strani ne bo potrebna nobena dodatna aktivnost. V tem primeru se bo po poteku roka za ugovor (to je 15 dni od vročitve informativnega izračuna), štelo, da se je odpovedal pritožbi, informativni izračun dohodnine pa bo avtomatično postal odločba o odmeri dohodnine. Na njeni podlagi bo za zavezanca nastala davčna obveznost. Če bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, bo zavezanec doplačal razliko dohodnine, če pa bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, pa bo zavezancu razlika dohodnine vrnjena.

V kolikor se zavezanec z informativnim izračunom ne bo strinjal, bo moral v roku za ugovor (to je 15 dni od vročitve informativnega izračuna), vložiti dopolnjen informativni izračun, ki se šteje za njegovo napoved za odmero dohodnine. Enako bo ravnal tudi v primeru, če bo ugotovil, da je davčna obveznost prenizko ugotovljena.

Zavezanec lahko v ugovoru zoper informativni izračun uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane.

Pri sestavi informativnega izračuna bo davčna uprava upoštevala podatke o vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo v skladu s Pravilnikom o dostavi kontrolnih podatkov za leto 2007 do 31. 1. 2008 posredovali zavezanci za dajanje podatkov, ki so v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2007, na podlagi obvestila zavezanca, pri izračunu akontacije dohodnine upoštevali olajšave za vzdrževane družinske člane.

Glede na določbe Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/2006), lahko zavezanci, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, olajšavo uveljavljajo šele v ugovoru zoper informativni izračun.

Na davčno upravo se vseskozi obračajo zavezanci, ki med letom posebne olajšave za vzdrževane družinske člane niso uveljavljali, in jih zanima, kako bodo zdaj, konec leta, to olajšavo kljub vsemu uveljavljali, da jim samo iz tega razloga ne bi bilo potrebno vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine.

Pričakujemo, da bo veliko število zavezancev zaradi uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložilo ugovor zoper informativni izračun dohodnine za leto 2007, zato smo na davčni upravi pripravili obrazec:

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali pa želijo te podatke spremeniti.

V tabelo pod točko 1 Vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane zavezanci vpišejo podatke o vzdrževanih družinskih članih, za katere želijo, da jih davčni organ upošteva pri sestavi informativnega izračuna dohodnine za leto 2007. Pod to točko vpišejo podatke o vzdrževanih družinskih članih tudi zavezanci, ki so v letu 2007 pri izračunu akontacije dohodnine uveljavljali posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, pa želijo s to vlogo spremeniti le čas vzdrževanja. V tabelo pod točko 1, vpišejo obdobje, za katerega želijo, da ga davčni organ upošteva pri sestavi informativnega izračuna dohodnine za leto 2007.

Pod točko 2 Vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pa vpišejo podatke davčni zavezanci rezidenti, ki so v letu 2007 pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka, določenega v 105. členu ZDoh-2, uveljavljali posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, pa želijo, da davčni organ te olajšave pri sestavi informativnega izračuna dohodnine za leto 2007 ne upošteva.

Zavezance pozivamo, da vlogo oddajo najpozneje do 31. 1. 2008, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna za leto 2007 ne bo mogel upoštevati. Obrazec vloge je na voljo na vseh davčnih uradih in njihovih izpostavah ter na spletni strani DURS, od konca decembra dalje pa ga bo mogoče oddati tudi preko sistema eDavki.

Zavezanci naj podatke o vzdrževanih družinskih članih izpolnijo pravilno in celovito. V primeru, da bodo vpisani podatki o vzdrževanem družinskem članu oziroma njegovi davčni številki netočni oziroma nepopolni, se pri informativnem izračunu ne bodo upoštevali.

Zavezancem tudi svetujemo, da se pred oddajo vloge s svojimi družinskimi člani (zakonci, izvenzakonskimi partnerji, otroki, …) dogovorijo glede uveljavljanja posebne olajšave.

V skladu z določbo 111. člena Zakona o dohodnini se zavezancu za dohodnino prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 2.800 evrov letno, pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. V primeru, da bo zavezanec uveljavljal olajšavo za vzdrževanega družinskega člana, ki je tudi sam zavezanec za dohodnino za leto 2007, mu pri informativnem izračunu dohodnine, splošna olajšava ne bo priznana.

Zakon o dohodnini tudi določa, da se za istega vzdrževanega družinskega člana v davčnem letu prizna posebna olajšava samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika do celotne višine olajšave. Če se zavezanci ne morejo sporazumeti, kdo izmed njih bo uveljavljal posebno olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave.

 

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Nekoristno predpisovanje antibiotikov za bronhitis

13 junija, 2012 0