Saturday, June 15, 2024

Plačilo staršev za vrtec

Sistem določitve plačil staršev za programe vrtcev določa Zakon o vrtcih (Ur.l.RS, št. 100/05) v četrtem poglavju in na tej podlagi sprejet Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l.RS, št. 129/06). Navedena predpisa določata način in pogoje za subvencioniranje programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev. Do te subvencije so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino. Po postopku, ki ga določa pravilnik, lahko starši uveljavljajo pri pristojnem občinskem upravnem organu subvencijo oziroma znižanje plačila vrtca, in sicer s posebno vlogo (obrazec DZS Obr. 1,82) ter odločbo davčnega organa o odmeri dohodnine oziroma druge dokumente, iz katerih so razvidni prejemki družinskih članov.


Plačilo staršev določi občina na podlagi njihovih dohodkov in premoženja, s katerim razpolaga družina, kot odstotek cene programa, v katerega je otrok vključen.

Občina o določitvi plačila staršem izda odločbo. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan občine v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Sodno varstvo zoper odločbo, ki jo izda župan, starši uveljavljajo na upravnem sodišču.

Ceno programa, za katerega plačujejo starši določen odstotek, določi občina na predlog vrtca. Vrtec ceno izračuna na podlagi ugotovljenih stroškov vzgoje, varstva in prehrane v vrtcu.

Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila v celoti oproščeni. Oprostitev plačila uveljavljajo pri pristojnem občinskem upravnem organu tako, da v vlogi navedejo kateri od družinskih članov je prejemnik denarne socialne pomoči.

Od 1. 9. 2008 država zagotavlja sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka iz iste družine. Država bo zagotavljala sredstva v višini, ki je staršem z odločbo določena kot plačilo za program vrtca, v katerega je/so vključeni mlajši otroci. Starši bodo torej v tem primeru plačali vrtec samo za najstarejšega otroka, za ostale otroke pa bodo plačila oproščeni.   

Starši so dolžni poravnati račun, ki jim ga izstavi vrtec, v 8 dneh po izstavitvi, sicer jim vrtec zaračuna zakonite zamudne obresti.

 

Lestvica razredov za plačilo programov v vrtcih

Lestvica starše glede na mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine razvršča v plačilne razrede. Razvrstitev v plačilni razred pomeni določitev odstotka cene programa za starše. Lestvica ima 8 plačilnih razredov, najnižje plačilo predstavlja plačilo 1. plačilnega razreda, in sicer 10 % cene programa, najvišje plačilo pa je plačilo iz 8. plačilnega razreda, ki pomeni 80 % cene programa. Razliko med plačilom staršev in ceno programa zagotavlja občina iz javnih sredstev.

Če družina razpolaga s premoženjem, katerega vrednost presega 42.000 eurov, se plačilo, določeno na podlagi dohodkov, poveča za en plačilni razred; če razpolaga s premoženjem, ki presega vrednost 84.000 eurov, se plačilo poveča za dva plačilna razreda; če pa razpolaga s premoženjem, ki presega vrednost 125.000 eurov, se plačilo poveča za tri plačilne razrede. Če premoženje družine presega vrednost 210.000 eurov, je plačilo staršev 80 % cene programa. Premoženje družinskih članov, ki se upošteva pri določitvi plačila, določa 8. člen Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. To premoženje predstavlja naslednje premično in nepremično premoženje: stanovanje in stanovanjske hiše, ki jih družinski člani ne uporabljajo za stalno bivanje, poslovni prostori in poslovne stavbe, prostori za počitek in rekreacijo, plovila, ki jih v skladu s Pomorskim pravom treba vpisati v vpisnik čolnov, stavbno zemljišče, razen zemljišča, na katerem stoji stanovanjska hiša, v kateri družinaživi, osebno vozilo v vrednosti nad 18 minimalnih plač, kapitalski deleži v gospodarskih družbah in zadrugah, vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in drugo premično premoženje večje vrednosti.

Če se med letom spremeni število družinskih članov ali če pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed družinskih članov ali spremembe vrste virov dohodkov ali do namestitve otroka v rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega varstva, se plačilo določi na novo, upoštevaje novo stanje oz. tekoče dohodke.

Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo v letu 2007 (1.284,79 EUR) uporabljeni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2009:

Plačilni razred
delež bruto mesečnega dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo v RS v preteklem koledarskem letu
 Mesečni bruto dohodek na družinskega člana v letu 2007 (EUR)
 Plačilo
(% cene programa)
 1 do 25% do 321,20 10%
 2 nad 25 % do 35 % nad 321,20 do 449,68 20%
 3 nad 35 % do 45 % nad 449,68 do 578,16 30%
 4 nad 45 % do 55 % nad 578,16 do 706,63 40%
 5 nad 55 % do 70% nad 706,63 do 899,35 50%
 6 nad 70% do 90 % nad 899,35 do 1156,31 60%
 7 nad 90 % do 110 % nad 1156,31 do 1413,27 70%
 8 nad 110 % nad 1413,27 80%

Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport

Kategorija:   Novice, Starševstvo
Naslednji prispevek

Znanstveno: Zakaj so oženjeni moški copate?

13 junija, 2012 0