Wednesday, April 17, 2024
13 junija, 2012

Želim se poročiti. Kje in kako lahko to opravim?

By 0 2169 Views

Kdo?

Dve praviloma polnoletni osebi različnega spola, ki se želita poročiti oziroma skleniti zakonsko zvezo.


Kje in kako?

Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zavezo, se prijavita matičarju, ki vodi poročno matično knjigo za naselje, kjer želita skleniti zakonsko zvezo. Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, v prijavi izjavita, da svobodno sklepata zakonsko zvezo in da so izpolnjeni pogoji za njeno veljavnost. Sklenitev zakonske zveze prijavita največ tri mesece in najmanj 14 dni pred datumom sklenitve zakonske zveze. Pri prijavi predložita izpiske iz rojstne knjige in potrdilo oz. obvestilo o državljanstvu, če teh podatkov ni mogoče ugotoviti na podlagi uradnih evidenc.

Pristojni organi

Za politiko in razvoj:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Za izvajanje:
Upravne enote

Pritožbeni (nadzorstveni):
Okrožno sodišče za veljavnost sklenitve zakonske zveze, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve za dovoljenje za sklenitev zakonske zveze.

 

Dodatne informacije

 
Zakonska zveza se sklepa javno in slovesno v posebej določenih uradnih prostorih, ki jih določi upravna enota. Načelnik lahko z odločbo dovoli sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov. Pomembni razlogi, ki opravičujejo sklenitev izven uradnih prostorov, so tisti, ki onemogočajo prisotnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih (bolezen, starost, nepokretonost, zapor).

Glede na možnosti upravne enote, na območju katere se bo sklenila zakonska zveza, se lahko sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov dovoli tudi na željo mladoporočencev.

Takse in drugi stroški

Predpisana je upravna taksa po tarifni številki 1 Zakona o upravnih taksah v vrednosti 50 točk (Upravna taksa) ali na današnji dan 3,55 EUR (850,72 SIT) točk (vloga) in upravna taksa po tarifni številki 22 – uradno dejanje sklepanja zakonske zveze Zakona o upravnih taksah v vrednosti 400 točk (Upravna taksa) ali na današnji dan 28,36 EUR (6.796,19 SIT) točk. Pri sklenitvi zakonske zveze izven uradnih prostorov bodoča zakonca krijeta še vse dodatne stroške, ki nastanejo s sklenitvijo zakonske zveze.

Priloge k vlogi

  • izpisek iz rojstne matične knjige, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (za osebe, ki niso rojene na območju Republike Slovenije)
  • ob prijavi je treba navesti podatke za priče (priimek in ime ter prebivališče)
  • dovoljenje pristojnega Centra za socialno delo v primeru zadržka mladoletnosti ali sorodstvenega razmerja

Podatki, ki jih pridobi organ

 

  • osebni podatki iz rojstne matične knjige, če je oseba rojena v Rep. Sloveniji.

Sklenitev zakonske zveze s tujcem

Za sklenitev zakonske zveze v Republiki Sloveniji tujec potrebuje:

  • izpisek iz rojstne matične knjige iz kraja rojstva, ki ne sme biti starejši od šest mesecev,
  • potrdilo, da je samskega stanu,
  • potrdilo države, katere državljan je, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini (zadnji dve potrdili sta lahko tudi združeni v eno potrdilo),
  • dokaz o državljanstvu (potna listina).

Tuje javne listine morajo biti za uporabo v Republiki Sloveniji overjene v skladu 15. členom Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu. Ta določa, da se tuje listine lahko uporabijo v Republiki Sloveniji, če jih po predhodnih overitvah v državi izvora overi ministrstvo Republike Slovenije, pristojno za zunanje zadeve oziroma diplomatsko konzularno prestavništvo Republike Slovenije v tujini, če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače.

Overitev listine po tem zakonu ni potrebna:

 

  • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe legalizacije tujih javnih listin, za katere v medsebojenem poslovanju zadostuje overitev s pečatom "APOSTILLE",
  • med državami, ki imajo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju teh listin brez overitev, za izpiske iz matičnih knjig, izdane na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.

Izdaja poročnega lista

 
O posameznih matičnih dejstvih, o osebnem stanju in spremembah osebnih stanj se izdajo izpiski in potrdila iz registra. Izpiske izda pristojni organ, ne glede na to, kje je bilo vpisano matično dejstvo ali sprememba osebnega stanja.

Zahtevo za izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi lahko poda oseba, na katero se vpis nanaša, ali njen pooblaščenec.

Izpisek ali potrdilo iz matičnega registra lahko izda pristoji organ, ki prejme vlogo, ne glede na to, kateri organ je vpis opravil.

Izpiski in potrdila iz matičnega registra se izdajo na zahtevo posameznika, na katerega se vpis nanaša, na zahtevo drugih oseb pa le, če imajo njegovo pisno privolitev ali zakonsko pooblastilo. Stranka, ki želi pridobiti izpisek ali potrdilo, lahko poda zahtevo za izdajo izpiska na vsaki upravni enoti, ne glede na to, kje je bila sklenjena zakonska zveza. Na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, se izdajajo izpiski in potrdila iz matičnega registra v slovenščini in v jeziku narodne skupnosti.

Za izdajo izpiska se obračuna upravna taksa po tarifni številki 4 Zakona o upravnih taksah oziroma 1,06 EUR. Za prvi izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi se takse ne plača.

Sprememba priimka po poroki

Zakonca se lahko ob sklenitvi zakonske zveze sporazumeta, da si za priimek vzameta priimek enega ali drugega ali da obdržita vsak svoj priimek ali da vsak od njiju doda svojemu priimku priimek drugega zakonca ali da eden oziroma oba zakonca vzameta priimek drugega in temu priimku dodata svoj priimek. Če je tako izbrani priimek sestavljen iz več kot dveh besed ali nedeljivih celot, morata zakonca ob sklenitvi zakonske zveze podati izjavo o izbiri priimka za pravni promet. Priimek za pravni promet je lahko sestavljen iz katerih koli dveh besed ali/in nedeljivih celot iz obeh priimkov, ki sta jih imela zakonca do sklenitve zakonske zveze.

Vir: e-uprava

Kategorija:   Novice, Poroka
Naslednji prispevek

Nosečnice morajo zaužiti več tekočine

13 junija, 2012 0